Kullanıcı Koşulları Sözleşmesi

  Güncellenme Tarihi: 15.01.2024

  1. Taraflar

  İşbu Kullanıcı Koşulları Sözleşmesi, STEPFORWİN uygulaması hizmetlerinden yararlanan Kullanıcı arasında Kullanıcı’nın Uygulama’nın Kullanıcı Kullanım Koşulları’nı kabul etmeniz ile işbu Kullanım Koşullarını onaylamasıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

  Sözleşme hükümlerinin tamamını okuduğunu, anladığını, onayladığını, uyacağını ve ekli yer alan “Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası” metninin işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası ve eki olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı Kullanım Koşulları’nın kabul edilmemesi halinde, Uygulama kullanılmamalıdır. Uygulama’nın kullanılmaya başlanmış olması Kullanım Koşulları’nın kabulü anlamına gelir.

  2. Konu ve Kapsam

  2.1 İşbu sözleşmenin konusu; Kullanıcı’ya yönelik olarak uygulamada mevcut olan ve ileride STEPFORWİN tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

  2.2 Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin STEPFORWİN tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  3. Tanımlar

  • “Kontrol Dışı Aksaklıklar” STEPFORWİN’in, kontrolü dışında gelişen ve üçüncü kişilerin sebep olduğu veya internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan veya siber saldırı, yanlış kullanım, teknik arıza, tamir çalışmaları sonucu v.b oluşan aksaklıklar, gecikmeler ve benzeri dış etkenleri ifade eder.

  • “Kullanıcı” STEPFORWİN tarafından geliştirilen Uygulama’yı kullanan tüm kullanıcılarını ifade eder.

  • “Kullanım Koşulları” Uygulama’nın işbu Sözleşme ile belirlenen genel kullanım şart ve koşullarını ifade eder.

  • “Uygulama” STEPFORWİN tarafından sunulan, Kullanıcılar tarafından günlük reklam görüntüleme sonucunda yüklenen enerji yani yürüme adımları karşılığında, adım atarak birikim yapmasını sağlayan, buna bağlı hesaplarını yöneltebilmelerine imkan tanıyan mobil Uygulama’yı ifade eder.

  • “Sözleşme” STEPFORWİN ile Kullanıcı arasında imzalanan işbu kullanıcı sözleşmesini ifade eder.

  4. İçerik

  Uygulama’da kullanılan tüm İçerik STEPFORWİN’e aittir. STEPFORWİN’in önceden yazılı izni olmaksızın Uygulama veya İçerik’in tamamı veya herhangi bir kısmı Kullanıcı veya üçüncü kişiler tarafından hiçbir şekilde kopyalanamaz, yayınlanamaz, işlenemez veya dağıtılamaz. STEPFORWİN’in Uygulama’da sunulan bilgilerde her zaman değişiklik yapma hakkı saklıdır. Üyelik, Kullanıcı Hesapları ve Şifre Güvenliği Kullanıcı, Uygulama üzerinde kendine ait bir “cep telefonu numarası” ile telefonuna gelen “aktivasyon kodunu” girerek üyelik işleminin ilk aşamasını tamamlar. Cep telefonu ve aktivasyon kodu münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Bu nedenle Kullanıcı, cep telefonu, aktivasyon kodu veya kendisine ait diğer bilgileri üçüncü kişilerle paylaşması halinde, Uygulama üzerinden gerçekleştirilen tüm eylemlerden sorumlu olacağını kabul eder. Cep telefonunun kaybedilmesi ve çalınması, kullanıcı hesabının üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanımına yol açabileceği gibi; üçüncü kişilerin tarafından kendisi adına işlemler yapmasına sebep olabilir. Bu nedenle cep telefonun çalınması, kaybedilmesi veya üyeliğin diğer türlü herhangi bir nedenle tehlikeye girmesi halinde, derhal STEPFORWİN’e [hello@stepforwin.com] adresinden bildirimde bulunarak üyeliğini güncellemeyi kabul eder.

  5. Kullanım

  5.1 Kullanıcı Uygulama’yı işbu Sözleşme ve Uygulama Kullanım Kural & Şartları’na uygun biçimde kullanmayı kabul eder.

  5.2 Kullanıcı, STEPFORWİN’in Uygulama üzerinden yayımlayacağı tüm duyuru ve bildirimlere uygun hareket etmekle yükümlüdür. Bu bildirimlere aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve diğer her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

  5.3 Kullanıcı, Uygulama’yı kullanırken; (i) Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahil olmak üzere yürürlükte bulunan tüm Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı davranmayacağını, (ii) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı; ahlak dışı, veya ırkçı; tehdit, hakaret, suiistimal, taciz, haksız fiil, iftira, ticari sır niteliğinde veya kaba, müstehcen, kötüleyici veya üçüncü kişilerin gizlilik haklarını ihlal edebilecek nitelikte veya diğer herhangi bir biçimde Kullanıcı’nın hukuki ve cezai sorumluluğunu doğurabilecek hiçbir mesaj, içerik, bilgi, veri, metin, resim veya diğer herhangi materyali iletmeyeceğini, (iii) temsilcisi olmadığı herhangi bir kişi, kurum veya işletmeyi üçüncü kişiler nezdinde o kişi, kurum veya işletmenin temsilcisiymiş gibi temsil etmeyeceğini ve yanıltıcı veya iltibas oluşturabilecek biçimde bu kişi, kurum ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini, (iv) Uygulama’ya STEPFORWİN ortaklarının, çalışanlarının, görevlilerinin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli marka, ticari unvanlar ve isimler dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Uygulama’ya dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini, kullanmayacağını, kopyalamayacağını veya silmeyeceğini, (v) Uygulama’ya herhangi virüs, truva atları (trojan horses), casus program, ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kod ve/veya materyaller dağıtmayacağını, iletmeyeceğini veya yaymayacağını, (vi) kendisine ait kullanıcı hesabını STEPFORWİN’in önceden yazılı onayı olmaksızın devretmeyeceğini, (vii) Uygulama’ya STEPFORWİN’in önceden yazılı izni olmaksızın reklam, promosyon, ticari fikir veya teşvik, duyuru veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini, (viii) çerçeveleme (framing) veya benzer sair teknolojiler kullanarak Uygulama’yı kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya değiştirmeyeceğini, (ix) Uygulama’ya yetkisiz erişim sağlamayacağını veya buna teşebbüs etmeyeceğini, (xi) diğer kullanıcıların ve üçüncü kişilerin Uygulama üzerinden sunulan hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet, iş ve eylemlerde bulunmayacağını ve benzer nitelikteki diğer işlem ve eylemleri yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  5.4 STEPFORWİN, Uygulama içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir, anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. STEPFORWİN, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

  5.5 Uygulama kapsamında elde edilen bilgiler STEPFORWİN ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından Kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.

  5.6 Kullanıcı, telefon, browser, elektronik donanım gibi Uygulama’ya erişim ve Uygulama’yı kullanım için gerekli her türlü ekipmanın çalışmasından, bakımından ve güncellenmesinden sorumludur. STEPFORWİN, bu ekipmanların çalışması ve/veya güncellenmesi için gerekli ek ücretlendirme yapma hakkını saklı tutar. Kullanıcı’nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan tamamen Kullanıcı sorumludur.

  5.7 STEPFORWİN, dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeden Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alabilir veya üyeliğini iptal edebilir. Mümkün olduğu sürece, STEPFORWİN askıya alma veya sona erdirme durumunu Kullanıcı’ya önceden bildirecektir. Bununla birlikte, STEPFORWİN, Kullanıcı tarafından kötü amaçlı kullanım fark etmesi, hile teşebbüsü veya hatalı bir kazanım sağlaması veya teknik bir arıza oluşması halinde kazanılan birimleri geri alma hakkını saklı tutar. Kullanıcı, üyeliğinin askıya alınması veya iptal edilmesi veya kazanımların geri alınması durumunda STEPFORWİN’e karşı herhangi bir talebinin olmayacağını, tüm dava ve talep haklarından gayrikabili rücu feragat ettiğini kabul eder.

  5.8 Kullanıcı, Uygulama ile kendisine sunulan hizmetleri kullanırken kendisi tarafından yazılan mesajlarından, içeriklerden ve bunların Uygulama’ya iletilmesinden sadece kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. STEPFORWİN söz konusu mesajlardan içeriklerden hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

  6. Uygulama’dan Faydalanma Koşulları

  Hiçbir koşul altında aşağıda belirtilen eylemlerde bulunmayacağınızı kabul ve beyan etmektesiniz:

  6.1 Hesabınızı başka bir bireyi ya da teşebbüsü taklit etmek veya herhangi bir STEPFORWİN çalışanının kimliğine bürünmek amacıyla adlandırmak ya da Uygulama kapsamındaki kullanıcı adınızı bu amaç doğrultusunda belirlemek,

  6.2 Hesabınızı satmak, kiralamak veya hibe etmek, sahte kimlik ya da bilgilerle veya (ebeveyni olmanız durumunda reşit olmayanlar için hesap açmanız hariç olmak üzere) kendiniz haricinde bir kişi adına hesap açmak,

  6.3 Daha önce STEPFORWİN tarafından Uygulama’dan faydalanmanızın sonlandırılması veya hizmetleri kullanımınızın yasaklanması (banlanmanız) halinde Uygulama’yı kullanmak,

  6.4 Hesabınızı ya da STEPFORWİN hizmetlerini ticari amaçlarla kullanmak,

  6.5 STEPFORWİN’in Uygulama ile güdülen amaçla ya da Uygulama’nın özüyle bağdaşmadığını düşündüğü herhangi bir eylemde bulunmak,

  6.6 Üçüncü bir tarafa ait bir patenti, telif hakkını, ticari markayı, ticari sırrı, manevi hakları veya diğer fikri mülkiyet haklarını veya tanıtım ya da gizlilik haklarını ihlal eden veya suiistimal eden, (ii) yürürlükteki herhangi bir yasa veya yönetmeliği ihlal eden veya bunların ihlal edilmesine neden olacak davranışları teşvik eden veya hukuki bir sorumluluğa neden olacak olan; (iii) hileli, sahte, yanıltıcı veya aldatıcı nitelikte olan; veya (iv) yasadışı veya zararlı mahiyetteki faaliyetleri veya maddeleri teşvik eden içerikleri yayımlamak, yüklemek, aktarmak veya iletmek,

  6.7 Uygulama kapsamındaki bireysel bir unsuru, STEPFORWİN’in ünvanını, herhangi bir markasını, logosunu veya diğer bir özel (tescilli) bilgiyi ya da herhangi bir sayfanın veya sayfada yer alan bir formun düzenini (layout) ve tasarımını STEPFORWİN’in açık yazılı onayı olmaksızın kullanmak, görüntülemek, yansıtmak ya da şekillendirmek (frame),

  6.8 Uygulama kapsamında halka açık olmayan alanlara, STEPFORWİN’in bilgisayar sistemlerine ya da STEPFORWİN’in sağlayıcılarının teknik iletim sistemlerine erişim sağlamak, bunlara müdahale etmek veya bunları kullanmak,

  6.9 STEPFORWİN’in herhangi bir sisteminin ya da bilgisayar ağının (network) zaaflarını/hassas noktalarını derinlemesine incelemeye, gözden geçirmeye veya test etmeye ya da herhangi bir güvenlik veya doğrulama önlemini ihlal etmeye teşebbüs etmek,

  6.10 Bir virüsün yayılması, Uygulama’nın sunulmasını engelleme saldırıları ya da Hizmetler’in aksatılmasına veya başka bir kişinin Uygulama’yı kullanmasını ya da Uygulama’dan faydalanmasını engellenmesine yönelik girişimler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, herhangi bir saldırı başlatmak, böyle bir saldırıya yardım etmek veya böyle bir saldırıya dahil olmak,

  6.11 STEPFORWİN’in açık yazılı onayı olmaksızın, Uygulama’yı, herhangi bir hizmetin ya da hizmet / kullanım deneyimini değiştirmek veya bunlara müdahale etmek ya da Uygulama’nın herhangi bir parçası olan dosyaları değiştirmek ya da değiştirilmesine yol açmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir emülatör, hile, yetkisiz erişim, otomasyon yazılımı, bot, hack, mod ya da izinsiz üçüncü kişi yazılımı kullanmak,

  6.12 Uygulama’nın bir parçası olan güvenlik, teknoloji, aygıt veya yazılım unsurlarının devre dışı bırakılması veya değiştirilmesi yoluyla veya bunların devre dışı bırakılmasına veya değiştirilmesine yönelik teşebbüslerde bulunulması yoluyla veya bunları devre dışı bırakmaları veya değiştirmeleri için üçüncü tarafların teşvik edilmesi veya yardım sunulması yoluyla yapılacaklar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, STEPFORWİN tarafından sağlanan kullanıcı arayüzü dışındaki bir yolla Uygulama’ya, başkalarının adına kayıtlı hesaplara veya hizmetlere bağlanan bilgisayarlara, sunuculara veya ağlara yetkisiz erişimlerde bulunmak,

  6.13 STEPFORWİN’in ya da STEPFORWİN sağlayıcılarının veya (başka bir kullanıcı da dahil olmak üzere) diğer bir üçüncü kişinin Hizmetler’i korumak amacıyla hayata geçirdiği herhangi bir teknolojik önlemden kaçınmak, bunu bypass etmek, devre dışı bırakmak, ihlal etmek, çözmek (descramble) veya diğer bir şekilde ortadan kaldırmak,

  6.14 Hizmetlere, STEPFORWİN tarafından sunulan yazılım ve/veya arama etmeni (search agent) veya genel olarak erişilebilir olan üçüncü kişi internet tarayıcıları haricindeki bir motor, yazılım, araç, etmen, aygıt ya da (örümcek, robot, böcek (crawler), veri madenciliği araçları ya da benzerleri de dahil olmak üzere) mekanizma kullanmak suretiyle erişim sağlamaya veya aramaya teşebbüs etmek,

  6.15 İstenmeyen ya da izinsiz reklam, tanıtım materyali, e-posta, reklam olarak gelen posta (junk mail), istenmeyen e-posta (spam), zincirleme postalar ya da diğer bir davet/teşvik formu göndermek,

  6.16 Herhangi bir Aktarma Kontrol Protokolü (TCP)/İnternet Protokolü (IP) paket başlığını veya herhangi bir e-posta ya da haber grubu gönderiminin başlık bilgisinin herhangi bir kısmını taklit etmek ya da hizmetleri değiştirilmiş, aldatıcı veya sahte/hatalı kaynak tanımlayıcı bilgi göndermek için kullanmak,

  6.17 Söz konusu bilgilerin herhangi bir şekilde hizmetlerimiz vasıtasıyla yayınlanması ve/veya iletilmesi de dahil olmak üzere, taciz edici, tehditkar, müstehcen, onur kırıcı, karalayıcı, ırkçı, dini, cinsel nitelikli ya da diğer bir şekilde sakıncalı veya saldırgan eylemde bulunmak,

  6.18 Diğer kullanıcılara, gruplara, STEPFORWİN’in tüzel kişiliğine veya STEPFORWİN çalışanlarına, acentelerine, danışmanlarına, memurlarına ve/veya yöneticilerine veya Hizmetler’e yönelik hakaret, tehdit, yürürlükteki yasalar uyarınca suç teşkil eden herhangi bir fiil de bulunmak veya bu yöndeki tacizleri, suistimalleri veya şiddet edimlerini teşvik edici konuşmaları ve bilgileri yayınlamak.

  Kullanım Koşulları ya da Uygulama’nın amacı veya özü dışında kullanımı da dahil olmak üzere, Kullanıcı’nın eyleminin işbu Sözleşme’yi ihlal edip etmediğini kendi takdiri doğrultusunda belirleme hakkını saklı tutmaktadır. STEPFORWİN ayrıca, Uygulama’nın erişiminizin engellenmesi, hesabınızın kapatılması, Kullanıcı bakiyesinin sıfırlanması, ödül göndermeme ve/veya hizmetlere erişiminizin sınırlandırılması gibi uygun addettiği her türlü eylemi gerçekleştirme hakkını da saklı tutmaktadır.

  7. Hizmet Sürekliliği

  STEPFORWİN, Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerin güvenli ve kesintisiz çalışması için gerekli tedbirleri alacaktır. Buna rağmen STEPFORWİN, Kontrol Dışı Aksaklıklar veya Mücbir Sebep nedeniyle işbu Sözleşme ile üstlendiği Uygulamanın kısmen ya da tamamen işlevsel tutamaması halinde, Kullanıcı, STEPFORWİN Uygulaması üzerinden sunduğu hizmetleri askıya alabileceğini veya durdurabileceğini kabul eder. Bu durumda, Kullanıcı’nın maruz kalabileceği zararlardan STEPFORWİN sorumlu tutulamaz.

  8. Garanti

  STEPFORWİN, Uygulama yoluyla sağlanan hiçbir hizmet, bilgi veya sistem içeriğin doğruluğu, kalitesi, güvenliği ve yasal olup olmadığı hususunda açık veya dolaylı bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

  9. Kişisel Veri

  STEPFORWİN, Uygulama ile sunduğu hizmet ve içeriği oluşturmak ve geliştirmek üzere Kullanıcı’dan, kendisine ait isim, soyad, adres, iletişim bilgileri, Iban bilgileri, cinsiyet, lokasyon gibi kişisel verilerini talep edebilir. Kullanıcı, bu bilgileri doğru ve eksiksiz olarak sunmayı kabul eder. Bu kapsamda temin edilen tüm bilgiler doğru kabul edilir. Söz konusu bu bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olmasından dolayı STEPFORWİN’in veya herhangi üçüncü kişilerin uğrayabileceği tüm zararlardan Kullanıcı bizzat sorumludur. Ayrıca STEPFORWİN’in söz konusu bu bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olması halinde Kullanıcı’nın üyeliğini iptal etme veya askıya alma hakkı saklıdır.

  10. Gizlilik Politikası

  STEPFORWİN, Kullanıcı kişisel verilerinin gizliliğinin sağlanmasını ve sürdürülmesi, kamunun bilgisine ulaşmasını veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için özen göstermeyi taahhüt eder. Öte yandan, Kullanıcı, işbu Sözleşme ile kendisine ait kişisel verilerin STEPFORWİN, çalışanları, görevlileri, danışmanları ve Uygulama’ya üye markalar tarafından saklanmasına, kullanılmasına ve aktarılmasına açık rızalarının olduğunu kabul eder. STEPFORWİN, Kullanıcı kişisel verilerini (i) hizmet, içerik ve reklamlar oluşturulması, geliştirilmesi, kullanılması, sunulması ve iyileştirilmesi, (ii) kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi, (iii) Kullanıcı kimliğinin doğrulanması, (iv) Kullanıcı’ya uygun hizmetlerin belirlenmesi, (v) Uygulama’daki aksaklık veya eksiklikleri çözümlenmesi, (vi) Kullanıcı desteği sağlanması, (vii) STEPFORWİN ve Kullanıcı’nın yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi (viii) iş bu sözleşme’de belirtilen kural ve politikaların uygulanması (ix) muhtemel kanuna aykırı işlemlerin ve politika ihlallerinin tespit edilmesi ve önlenmesi, (x) müşteri profili belirlenmesi, istatistiksel çalışmalar yapılması ve yapılan şikâyetlere, yöneltilen taleplere çözümler bulması, (xi) Uygulama üzerinden iletişime geçtiği markadan doğru hizmet alabilmesi amacıyla saklayabilir, kullanabilir, paylaşılabilir veya üçüncü kişilere aktarılabilir.

  Kullanıcı’nın kişisel veriler dışındaki bilgileri ise STEPFORWİN tarafından herhangi bir amaç için toplanılabilir, kullanılabilir veya açıklanabilir.

  11. Kullanıcı’nın Tazminat Yükümlülüğü

  Kullanıcı, Uygulama’ya erişimi veya Uygulama’nın kullanımı veya işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlali nedeniyle STEPFORWİN veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği herhangi dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  12. STEPFORWİN’in Sorumluluğunun Sınırı

  12.1 Uygulama’da her türlü kullanımından doğan tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, Uygulama’yı kullanımından kaynaklanan tüm talep, hukuk ve ceza davalarının tek muhatabı ve sorumlusudur. Kullanıcı, yazdığı, cevapladığı, ilettiği mesaj, sorduğu soru ve işlem taleplerinden dolayı herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şöhretine, ticari itibarına, markasına, şan ve şerefine ve diğer kişilik haklarına tecavüz etmeyeceğini, haksız rekabete yol açacak ibare ve ifadeleri kullanmayacağını; aksi halde STEPFORWİN’in veya üçüncü kişilerin taleplerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talep ve davadan doğrudan kendisinin bizzat sorumlu olacağını gayrikabili rücu kabul eder.

  12.2 STEPFORWİN, çalışanları, yöneticileri, görevlileri, danışmanları (i) Uygulama’ya erişim veya Uygulama’nın kullanımından kaynaklanan fiziki yararlanma veya mala zarar, (ii) güvenli serverlarımıza ve/veya Uygulama’ya ve/veya Kullanıcı kişisel bilgilerine yetkisiz erişimden, (iii) herhangi üçüncü kişiler tarafından Uygulama’ya virüs, Truva atları gibi kötü amaçlı kodların iletilmesinden veya Uygulama’nın hacklenmesinden program veya bilgi kaybından kaynaklananlar dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere doğrudan veya dolaylı hiçbir zarar, ziyan, masraf veya kayıptan sorumlu tutulamaz.

  13. Fesih

  Kullanıcı’nın işbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmesi, Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya STEPFORWİN’in geçerli sebeplerinin varlığı halinde STEPFORWİN, kendi takdirinde olmak üzere işbu Sözleşmeyi Kullanıcı’ya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın feshedebilir. Kullanıcı işbu durumda STEPFORWİN’in uğrayabileceği tüm zarar ve kayıplardan sorumludur.

  14. Çocuklar

  Kullanıcı, 16 yaşından büyük olduğunu ve işbu Sözleşme’yi kabul etme ehliyetine sahip olduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın 16 yaşından küçük olması halinde ise ebeveynlerinin veya yasal vasinizin rızası ile işbu Sözleşme’yi akdetmiş olduğu kabul edilir. Kullanıcı, özellikle Türkiye’deki veya ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul ve taahhüt eder. 13 yaşın altındaki hiç kimse Uygulama’yı herhangi bir şekilde kullanamaz. Kullanıcı’nın bu hükmü ihlal etmesinden dolayı ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan STEPFORWİN sorumlu tutulamaz.

  15. Üçüncü Kişilerle Kullanıcı Arasındaki İlişkiler

  Kullanıcı’nın Uygulama üzerinden ilişki kurduğu herhangi tüm üçüncü kişiler ile gerçekleştirdiği yazışma, iş ilişkileri ve diğer her türlü iletişim yalnızca Kullanıcı ile söz konusu üçüncü kişi arasındadır. Kullanıcı, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi taleplerden STEPFORWİN’in sorumlu olmadığını kabul eder.

  16. Sözleşme veya Uygulama’da Değişiklik Yapılması

  STEPFORWİN, güncellenmiş versiyonunu kendi web sitesinde veya uygulamada yayımlamak suretiyle Sözleşme’nin ve/veya Gizlilik Politikası’nı herhangi bir zamanda, kendi takdirinde olacak şekilde tadil etme, değiştirme, modifiye etme, Kullanım Koşulları’na ve Gizlilik Politikası’na ekleme yapma ya da bunların bazı kısımlarını çıkartma hakkını saklı tutmaktadır. Uygulama’yı kullanmaya devam etmeniz durumunda söz konusu güncellemeleri ve değişiklikleri kabul etmiş sayılacaksınız. Herhangi bir zamanda işbu Sözleşme’nin, Gizlilik Politikası’nın veya Uygulama’dan faydalanmaya ilişkin diğer STEPFORWİN politika, kural veya koşullarının söz konusu tarihte güncel olan versiyonlarının tamamı veya herhangi bir kısmını kabul etmemeniz durumunda Uygulama’dan faydalanmaya derhal son vermelisiniz. İşbu Sözleşme’nin son güncellenme tarihi Sözleşme’nin en üst kısmında belirtilmektedir.

  Aynı zamanda, STEPFORWİN herhangi bir zamanda Uygulama’da değişiklikler yapabilir veya Uygulamalar’dan faydalanmanızı herhangi bir zamanda hiçbir uyarıda bulunmaksızın ve herhangi bir ödül kullanımı yapmaksızın durdurabilir. STEPFORWİN Uygulama’dan faydalanmanızı herhangi bir nedenle, bildirimde bulunmaksızın veya tazminat ödemeksizin durdurabileceğini veya kısıtlayabileceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz.

  17. Geri Bildirim

  STEPFORWİN, Uygulama’nın iyileştirilmesine yönelik geri bildirimlerin, yorumların ve önerilerin sunulmasını teşvik etmektedir. Geri Bildirim’lerinizi hello@stepforwin.com adresi üzerinden e-posta göndererek bizimle paylaşabilirsiniz. Geribildirim yapmanız durumunda STEPFORWİN, sizinle iletişime geçme hakkını ve sahibi olduğunuz veya kontrol ettiğiniz her türlü fikri mülkiyet hakkı tahtında geribildirim’inizi herhangi bir amaç doğrultusunda kullanma, kopyalama, değiştirme, bunların türev çalışmalarını gerçekleştirme ve geribildiriminizden diğer bir şekilde faydalanma için münhasır olmayan, dünya çapında geçerli, sürekli, gayri kabili rücu, ücreti tamamen ödenmiş, telifsiz, alt lisans konusu yapılabilir ve devredilebilir bir lisans vermekte olduğunuzu kabul ve beyan etmektesiniz.

  18. Temlik

  STEPFORWİN, işbu Sözleşme’nin ve/veya Gizlilik Politikası’nı tamamen ya da kısmen ve herhangi bir zamanda sizin rızanızı alarak veya almaksızın herhangi bir kişi veya teşebbüse temlik ya da devredebilir. Kullanım Koşulları’ndan veya Gizlilik Politikası’ndan doğan herhangi bir hak veya yükümlülüklerinizi STEPFORWİN’in yazılı onayı olmaksızın temlik ya da devredemezsiniz. İzinsiz gerçekleştirdiğiniz her türlü temlik ve devir hükümsüz olacaktır.

  19. Muhtelif Hükümler

  19.1 STEPFORWİN ile aranızda bir uyuşmazlık doğması halinde, hello@stepforwin.com üzerinden bizimle iletişime geçerek çözüm bulmak için doğrudan bizimle irtibata geçmenizi önemle tavsiye etmekteyiz. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, Sözleşme’nin ifasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  19.2 Kullanıcı’ya yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile veya Kullanıcı’nın yazılı olarak sistemde belirtmiş olduğu telefon numarasına veya e-posta adresine veya fiziksel adresine yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğinin Kullanıcı tarafından yazılı olarak bildirilmediği veya güncellenmediği takdirde, mevcut e-posta adresine veya fiziksel adresine yapılacak tebligat geçerli sayılır.

  19.3 Bu Sözleşme’deki hiçbir unsur STEPFORWİN ile Kullanıcı arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır.

  19.4 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz sayılması veya uygulanmasının imkansız hale gelmesi, diğer maddelerinin geçerliliğini ve ifasını etkilemeyecektir.